Λίγα λÏŒγια για την ΕυρωπαÏŠκή Επιτροπή

Μάθετε για τον ρÏŒλο της ΕυρωπαÏŠκής Επιτροπής ÏŒσον αφορά την προÏŽθηση και την εφαρμογή των πολιτικÏŽν της ΕΕ. Το έργο της Επιτροπής καθοδηγεί το ΣÏŽμα των ΕπιτρÏŒπων με επικεφαλής τον πρÏŒεδρÏŒ της. Οι επίτροποι εργάζονται για την υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικÏŽν προτεραιοτήτων τις οποίες καθορίζει ο πρÏŒεδρος της Επιτροπής.

Other news